รายงานสภาพอากาศจังหวัดเพชรบุรี
พยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบุรี
ระบบเฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำเพชรบุรี