กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  
ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร 
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน
จังหวัดเพชรบุรี    โดยการบรรยาย จะเริ่มตั้งแต่เวลา  8.30 – 12.00 น.  
 
ซึ่งสมาชิกจะได้รับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการบริหารกองทุน 
หลักเกณฑ์การบริหารเงินทุน สิทธิประโยชน์ต่างๆ   และสวัสดิการล่าสุดที่เปิดให้บริการแก่สมาชิก อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ กบข.  จะได้รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากสมาชิกโดยตรง
            กบข.จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว และหากส่วนราชการใดประสงค์ให้ กบข.
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการในสังกัด   สามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร.1179 กด 6