คำขวัญจังหวัดเพชรบุรี :: เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
Welcome to Phetchaburi จังหวัดเพชรบุรีมีประวัติศาสตร์ ยาวนานตั้งแต่สมัยทวาราวดี มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเมืองเพชรบุรีมาก โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นบนภูเขาเตี้ยๆ ใกล้ตัวเมืองและพระราชทาน นามว่า พระนครคีรี เพื่อใช้เป็นที่ต้อนรับแขกเมือง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองเพชรบุรี คือพระรามราชนิเวศน์หรือวังบ้านปืน และด้วยความเชื่อที่ว่าอากาศชายทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวัง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ขึ้นที่ชายหาดชะอำ
กำหนดนัดหมายงานผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี
วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าอยู่ น่าเที่ยว
เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล
แนวทางปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรี (6 ป)
ป 1  ประสิทธิผล
 ประชาชนมีความสุข
ป 2  ประสิทธิภาพ
 ของบุคคลและระบบงาน
ป 3  ประชาธิปไตย
 ในการปฏิบัติหน้าที่
ป 4  ประสานงาน
 บูรณาการทุกภาคส่วนเป็นทีมงาน
ป 5  โปร่งใส มีธรรมภิบาล ป 6  ประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี ปี 2557
 ข้อสั่งการของจังหวัดเพชรบุรี
รายชื่อผู้ร่วมรับเสด็จแบ่งเป็นรายกลุ่ม
การเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระราชดำเนินโครงการพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
  ข้อสั่งการทั้งหมด
 ข่าวประชาสัมพันธ์
TOR โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ผลกิจกรรมการประกวดแข่งขันในงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2557
ผลการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2557 (งานพระนครคีรี - เมืองเพชร )
ประมวลภาพพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 28 ประปำปี 2557
 ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีได้ที่ Facebook
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 หนังสือ/คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 3/2557 (มีนาคม 2557)
หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2557 (30 เม.ย.57)
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้านจริยธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการเพชรเม็ดงาม
โครงการ "เยี่ยมบ้านยามเย็น ครอบครัวคนเมืองเพชร" จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2557
เอกสารการจัดสรรเงินรางวัล ปี 2555
จังหวัดเพชรบุรีร่วมส่งเสริมและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดทางวินัย
และจริยธรรม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าตอบแทนและ
การช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือ
ราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
พ.ศ. 2521
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557 และแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2557-2560
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรในส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2555
  หนังสือ/คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด

WWW
เว็บไซต์จังหวัดเพชรบุรี
ระบบเตือนภัยจังหวัดเพชรบุรี
ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
อันตราย ต้องระวัง ปลอดภัย
คู่มือคำแนะนำแมื่อเกิดภัย
นายมณเฑียร ทองนิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายไกร บุญบันดาล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
ความเสี่ยง
ต่อเนื่อง
ในการเข้ามาใช้ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์จังหวัดเพชรบุรี
ท่านมีความพึงพอใจ
ในระดับใด
ระดับ 5 (ดีมาก)
ระดับ 4 (ดี)
ระดับ 3 (ปานกลาง)
ระดับ 2 (พอใช้)
ระดับ 1 (ควรปรับปรุง)
ผลงานรัฐบาล
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การปราบปรามทุจริตจังหวัดเพชรบุรี
บริการข้อมูล
::จำนวนผู้เข้าชม Website::
counter
แนะนำจังหวัดเพชรบุรี
  
ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงาน
GES Survery Online
ปลูกมเหสักข์
คนเมืองเพชร ทำความดีถวายพ่อหลวง
อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี
ชมพู่เพชร
ชมพู่เพชร
ตาล...พารวย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
รายงานศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนจังหวัดเพชรบุรี
การจัดการความรู้
PMQA
ภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดเพชรบุรี
การเตรียมการป้องกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ฐานข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดเพชรบุรี
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 :: E-mail : phetchaburi@moi.go.th