ข่าวสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

                                                                                       http://www.phetchaburi.go.th/landsoffice/main_page.htm

         นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2551 จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการบูรณะ ซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่า เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งเดิมอาคารดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปิดทำการบริการด้านงานที่ดินโดยใช้ชื่อว่า "หอทะเบียนเมืองเพ็ชร์บุรี" ขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ร.ศ.130 (พ.ศ.2454 ) และพระราชทานตราสัญลักษณ์ "วปร" (มหาวชิราวุธ ปรมราชาธิราช) ไว้ตรงหน้าจั่วของตึก โดยมี ขุนกระหารบริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานเกษตราธิการ ท่านแรก (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในปัจจุบัน)

         อาคารดังกล่าว มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าและสวยงาม ซุ้มประตูด้านหน้าสร้างด้วยฝีมืออันประณีต และมีตราสัญลักษณ์ "วปร" ซึ่งไม่อาจได้พบเห็นง่ายมากนัก อันเกิดจากฝีมือช่างเมืองเพชร จึงควรอนุรักษ์ให้คงไว้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี หลังเก่า นี้ จึงมีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรมที่ดินในอดีต มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อให้การดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี หลังเก่า หลังจากที่ได้บูรณะซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด จังหวัดเพชรุบรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์ของอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี หลังเก่า โดยได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบำเพ็ญเอนกประสงค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการระดมความคิดจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆรวมตลอดถึงครูช่าง ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของอาคารสำนักงานที่ดิน หลังเก่า กำหนดรูปแบบและวิธีการในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับปูมประวัติของ "หอทะเบียนเมืองเพ็ชร์บุรี" ตลอดถึงการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สกุลช่างเมืองเพชร ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเมืองเพชร เป็นต้น

         นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยต่อไปว่า การประชุมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการจุดประกายแนวคิดจากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน เพื่อผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยได้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในเรื่องของรูปแบบ การใช้ชื่อสถานที่ การนำเสนอผลงานศิลปวัฒนธณณมของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งก่อให้เกิดความคิดที่หลากหลายตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี หลังเก่า ตามโครงการบูรณะ ซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี หลังเก่า เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ หรือหอศิลป์ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างสัมฤทธิ์ผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดถึงมีวัตถุ หรือหลักฐานที่มีความสำคัญหรืองานศิลปะที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นำมารวบรวมไว้เป็นหลักฐานในศูนย์รวมแห่งนี้ เพื่อไว้อ้างอิงให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

 

 

 

 

        

 

      


| สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี  ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ |
โทรศัพท์   ๐-๓๒๔๒-๕๑๔๗  โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๕๑๔๗
ติดต่อเว็บมาสเตอร์  pb_lands@hotmail.com
      เรื่อง โครงการบูรณะ ซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี หลังเก่า