ขยายขนาดตัวอักษร  

Annoucement

Annoucement
Annoucement
← กลับหน้าหลัก

การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมเพื่อรับทราบและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง..... ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการและแบบจำแนก เพื่อเสนอของบประมาณ ปี 2563 รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่อำเภอและตำบล แบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนฯ ปี พ.ศ.2564 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอฯ ปี 62 ความรู้พื้นฐานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2562 แบบบันทึกข้อมูลออนไลน์คณะทำงานฯ เพชรบุรี 2020 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 61-65 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 64 การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของจังหวัดเพชรบุรี การรายงานผลการดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แนวทางและขั้นตอนการให้บริการบัตรพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ข้อมูลประกอบการประชุมและรับฟังข้อเสนอแนะโครงการนวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ “เพชรบุรี 2020 รายชื่อผู้ร่วมรับเสด็จแบ่งเป็นรายกลุ่ม แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัยปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเพชรบุรี ปี 2562 การเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระราชดำเนินโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบฟอร์มและหนังสือเวียน (งบพัฒนาจังหวัด) แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 - 2565 และ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 (ล่าสุด) แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและแบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ 2562 โครงการเพื่อสนับสนุนงานในระดับพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บคำสั่งในหน่วยงานสารบรรณกลางของจังหวัด การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล ค่าของแผ่นดิน การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แบบฟอร์ม จ.3.1/กจ.3.1 และ แบบ จ.3.3/กจ.3.3 การปรับแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 จังหวัดเพชรบุรี ....NEW โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย งบภาค ประจำปีงบ พ.ศ.2562 (Pre-Ceiling) แบบเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรที่จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 27-28 ก.ย.60 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 2561 ของจังหวัดเพชรบุรี แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย โคงการปี 2561 (งบพัฒนาจังหวัด) แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2561-2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ปี 2560 กระทรวงมหาดไทย แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบุรี นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจังหวัดเพชรบุรี รายงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2559 แบบคำของบประมาณ 2561 ผลการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560 งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 31 แบบฟอร์มแผนการก่อหนี้รายการงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 (ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายใน 30 ธ.ค.59) แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรมย่อย).....NEW แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขตชลประทาน ปี 2559-60 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564) แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านอาเซียนและการสานสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศสมาชิกอาเซียน สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่างประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีระยะ 4 ปี (2561 ถึง 2564) สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวอย่างแบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัด ไตรมาสที่ 1 ผลการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2559 งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 30 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลโครงการฯ แบบวัดผลงานผู้ว่าราชการจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2557- 2560 ฉบับทบทวน ป้ายประชาสัมพันธ์งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... Download แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ล่าสุด) การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::