ขยายขนาดตัวอักษร  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
← กลับหน้าหลัก

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โครงการฝึกอบรมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ฯ การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการฯ การอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดระเบียบการจราจรเดินรถทางเดียว One Way เส้นทางถนนนอกฯ การเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร หนังสือเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตราสัญลักษณ์ ตัวนำโชค และป้ายประชาสัมพันธ์การขับเครื่องเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดOmbudsman Awards รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ปี 2565 ชี้แจงประเด็นข่าวข้อร้องเรียนให้แก้ปัญหาชุมชนก่อนขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวันเวลาวิธีประเมินเกี่ยวกับการสอบ ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 การสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 (สสสส.13) แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณืจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และรับฟังรายละเอียดโครงการ The Smart City Showcase Award 2022 ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชน เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการองค์กรชุมชน ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างโครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต (สุจริตโมเดล ปี 2565) สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกอจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 - 2565 รอบปี 2564 การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ หนังสือการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองฯ โครงการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนพฤษาคม 2565 การประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร และหนองคาย สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รับสมัครงาน 13 ตำแหน่ง การสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 6 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2565 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะฯ เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตฯผ่าน Facebook Live การประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ สป.มท. เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทีกษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนมกราคม 2565 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565 ประกาศรายชื่อผูัผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อผูัผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฏหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ ประกาศเจตนารมณ์ สุจรริต โปรงใส จังหวัดเพชรบุรีใสสะอาด 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบฯ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2564 การศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564-2569) การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2564 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย แผนการดำเนินงานโครงการจิดอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคม กระทรวงมหาดไทยไทย โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดเพชรบุรี ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2564 การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2564 ประกาศผลกาาคัดเลื่อกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมวันเวลา สถานที่ ประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการที่ทำการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ ประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (พนักงานวิชาการเงินและบัญชี) ประกาศ เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับที่ 2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ การเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (รอบ 2) ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปลดล็อกอุปสรรคสู่บริการภาครัฐยุค New Normal ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการฯ ประกาศรับสมัคร Communication Officer รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินครั้งที่ 1 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 ขอเชิญบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกปี2564ของหน่วยงานภาครัฐ โครงการอบรมเพื่อยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเพชรบุรี 2564 เชิญบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปี2564 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ ประชาสัมธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ การประกวดออกแบบมาสคอตและโลโก้ ระดับนานาชาติ 2564 สำหรับจังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ การดำเนินกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปี 2564 ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมและสนัยสนุนความเป็นพลเมืองเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยยั่งยืน 2564 การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ การอยู่เวรรักษาการณ์ศาลาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกันยายน 2563 การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลผู้สมคารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2562 (24 ก.ค. 2563) ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2562 (21 ก.ค. 2563) ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2563 ขอเชิญชวนดาวน์โหลด Appication หมอชนะ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 12/2563 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอความร่วมดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 8/2563 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนมกราคม 2563 การจัดเก็บแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 แบบตอบรับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบงานพัสดุฯ (สำหรับอำเภอ) แบบตอบรับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบงานพัสดุฯ (สำหรับส่วนภูมิภาค) ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม 2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติเรื่องการเชื่องโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนพื้นที่ ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาซิื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 โดยวิธีพิเศษ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2562 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 (ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี) ประกาศสถานที่สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ 7 ธ.ค. 2562 การร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน คู่มือการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562 (8 ตุลาคม 2562) ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562 (30 กันยายน 2562) ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปผ.) เอกสารประกอบการประชุม VCS ป.ย.ป. การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานภายใต้ Thailand 4.0 การอบรมการใช้งานระบบ โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิ งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2562 รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูกและปลุกจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรมต่อต้านการทุจริต รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 29 พ.ค. 2562 กำหนดการอบรมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 29 พ.ค. 2562 เอกสารประกอบคำบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2562 (ITA) งบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 2562 ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 คู่มือการประเมิน ITA 2562 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2562 (22 มี.ค. 2562) ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2562 (14 มี.ค. 2562) ผวจ.พบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D" ผวจ.พบ.ป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2562 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ผวจ.พบ.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ผวจ.พบ. เป็นประธานเปิดการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 รอง ป.มท.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในพิธีพลีกรรมตักน้ำ จังหวัดเพชรบุรี เตรียมความพร้อมรับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ผวจ. พบ.เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุนุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี ผวจ.พบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการจัดทำน้ำอภิเษกจังหวัดเพชรบุรีครั้งที1/2562 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 2562 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิม ตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2562 (1-3 ก.พ. 62) ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2561 โครงการ Thailand Local Government Summit 2018 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฎาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 6/2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2561 การสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล ค่าของแผ่นดิน ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม 2561 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี การจัดพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" วารสารเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง ขอเชิญเที่ยวงานมุสลิมไทยเพสติวัล ประจำปี 2561 (6-8 เม.ย. 61) งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีการกรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกตั้งแต่ถนนเพชรเกษม-สะพานโรงเข้ ม.8ต.ท่าเสน ร่างประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าหัวลบ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง ราคากลางจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าหัวลบ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง ขอเชิญตอบแบบสอบถาม4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ 13 พ.ย. 60เป็นต้นไป ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 ราคากลางก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวคลองท่าแร้ง ม.4 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม ราคากลางก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวคลองท่าแร้ง ม.5-7 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ลายเลียบคลองชลประทานหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.2 - บ้านครูติ๊ก อ.เมืองเพชรบุรี ราคา่กลางก่อสร้างเขื่อนกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อร้างบันได คสล. ลำห้วยโพธิ์กรุ ม.3 อ.บ้านลาด ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวนสายคันท่าม่วงงาม ม.2 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ราคากลางและร่างประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างเขือนป้องกันตลิ่งแม่นำเพชรบุรี ม.6 อ.เมืองเพชรบุรี ราคากลางและร่างประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1บ้านทุ่งจับญวน ต.ห้วยทรายเหนืออ.ชะอำ งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับผิวจราจร AC แบบ PARA AC. ถนนสายบ้านหนองมะกอก ม.2 อ.แก่งกระจาน ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกตั้งแต่ถนนเพชรเกษม-สะพานโรงเข้ ม.8 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดเพชรบุรี ราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 บ้านหนองเขื่อน ต.ไร่่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ ราคากลางโครงการปรับผิวจราจร AC แบบ PARA AC. ถนนสายบ้านหนองมะกอก ม.2 อ.แก่งกระจาน ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ต.บางครก อ.บ้านแหลม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 การรวบรวมภาพกิจกรรมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ผ่านช่องทาง Line สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2560 กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (26 ต.ค.60) ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (26 ต.ค.60) ราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อำเภอชะอำ ราคากลางก่อสร้างเรียงหินใหญ่ลำคลองหนองแก ม.4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย ราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อำเภอแก่งกระจาน ราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อำเภอท่ายาง ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขากลิ้ง ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย ราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อำเภอบ้านลาด ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงตากิต-สุดเขตปฏิรูปที่ดิน ม.2 และม.10 ต.หนองหญ้าปล้อง ราคากลางก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ขนาดเล็ก) อำเภอเขาย้อย งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี การอนุมัติให้ดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพฯ ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอบ้านลาด อ.บ้านลาด รายงานผลการดำเนินการสมัครเข้าร่วมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี) ประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ต.หาดเจข้าสำราญ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน 2 โครงการ ราคากลางจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2 ปี 2560 กิจกรรมจัดทำหนังสือ ราคากลางจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2560 กิจกรรมจัดทำ VTR ราคากลางก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดหนองหญ้าปล้อง อ.หนองงหญ้าปล้อง ราคากลางโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดเพชรบุรี ในรอบ 1 ปี โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี ประกาศการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยวีธีเฉาะเจาะจง รถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนในตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี) โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี) ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ราคากลางก่อสร้างบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไร่ตาย้อมลำห้วยสี่บาท ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าเกลือทะเลจังหวัดเพชรบุรี ปี 2560 ราคากลางก่อสร้างเสาธงเรียวบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชะอำ ราคากลางเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ม.8 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง ราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ง ม.3 บ้านหนองไผ่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องนอนสำหรับค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ราคากลางจ้างจัดทำอาหารกล่องและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดถัย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวันเวลารับสมัครพนักงานราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขากลิ้ง ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย ราคากลางขุดลอกดินเลน คลองส่งน้ำสายบ้านทุ่งเฟื้อ ม.4 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ และข้อมูล กชช.2 ค ปี 2560 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีและแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ราคากลางขุดลอกดินเลนคลองส่งน้ำสายบ้านยายเที่ยง ม.4 บ้านสามเรือน ต.บางจาก เชื่อม ต.วังตะโก อ.เมือง ราคากลางขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลอง 2 ซ้ายประสิทธิ์ชลการ ม.3 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย ราคากลางก่อสร้างแนวรั้วป้องกันช้างป่า ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน โครงการส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ อ.เขาย้อย ราคากลางโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (23 มิ.ย.60) ราคากลางโครงการส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมปรพเพณีไทยทรงดำ อ.เขาย้อย จำนวน 6 รายการ ราคากลางขุดลอกคลองระบายน้ำประดู่ 3ข ช่วงถ.เพชรเกษม-ข้างวัดศีลคุณาราม ม.2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย ราคากลางโครงการลงหินคลุกถนนสายเลียบคลองลำมะเส็งฝั่งซ้าย ม.3 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ราคากลางจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการ จำนวน 7 หลัง ราคากลางขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ ราคากลางงานจ้างขุดลอกวัชพืชลำห้วยประโหมด ม.7,6 และ 2 ต.ดอยนขุนห้วย อ.ชะอำ โครงการส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ อ.เขาย้อย สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2 ของปรงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย ประกวดราคาก่อสร้างเหมือง คสล.รูปตัวยู ม.1 และ ม.5 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ราคากลางและร่างประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแหน-สนามกอล์ฟ ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย ราคากลางปรุบปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายท่ามะเฟีอง ม.2,3 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด ราคากลางปรุบปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.8 ต.ยางน้ำกลัดใต้ ราคากลางปรุบปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งจับญวน ม.1 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ ประกวดราคาก่อสร้างโรงกรองน้ำ - ถังตกตะกอน ประปาท่าซิก ม.6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง ร่างประกาศก่อสร้างเหมือง คสล. รูปตัวยู ม.1 บ้านแม่ประจันต์ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ถ.ซอย 1 บ้านเขากระปุก ม.7 ต.สมาพระยา อ.ชะอำ ราคากลางงานจ้างขุดลอกสระน้ำ ม.4 บ้านเพชรบูรณ์ ต.หนองศาลา อ.ชะอำ ราคากลางคลองคาดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างราวกันตกและฝังท่อระบายน้ำ ม.1,5 ต.สำมะโรง อ.เมือง ราคากลางปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี ราคากลางกาอสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.5 บ้านท่าหัวลบ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง ราคากลางกาอสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.1 บ้านแม่ประจันต์ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง ร่างประกวดราคาก่อสร้างโรงกรองน้ำ - ถังตกตะกอน ประปาท่าซิก ม.6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง ราคากลางสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการ เครื่องดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชุมชนหนองแขม ม.8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ราคากลางก่อสร้างโรงกรองน้ำ ถังตกตะกอน ประปาท่าซิก ม.6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ราคากลางงานจ้างขุดลอกลำห้วยหมาแหงน ม.2 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรเข้าหาดทรายเม็ดแรก ม.3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม ร่างประกาศก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชุมชนบ้านหนองแขม ม.8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์ข้าวชุมชนต.ำร่มะขาน ม.4 บ้านไร่ปะแหน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรีประจำเดิอนมกราคม - มีนาคม 2560 ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบห้วยหัวร่อ ม.3 และ 8 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านแลาด ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำจากสายเขาทะโมน ม.9 - ประตูน้ำกาหลง ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด ราคากลางจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชุมชนบ้านหนองแขม ม.8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (หน้าที่ทำการ อบต. เขตต.มาบปลาเค้า) ต.หนองกระเจ็ด ราคากลางโครงการส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนอำเภอเขาย้อย ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงหอประชุมอำเภอ เมืองเพชรบุรี ร่างประกาศก่อสร้างถนนลาดยาง สายเรดาห์ ม.6 บ้านวังนางนวล ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางสายเรดาร์ หมู่ที่ 6 บ้านวังนางนวล ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีได้รับรางวัล “สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวของประเทศ” ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรเข้าหาดทรายเม็ดแรก ม.3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม ราคากลางโครงการปรับปรุงโรงสีข้าวบเานดอนผิงแดด ม.5 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม ราคากลางโครงการส่งเสริมและเชื่อมโครงการตลาดเกลือ art of salt ครั้งที่ 5 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบทดลองประจำเดือน ก.พ. 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคสล.สายหนองรี บ้านเนิน ม.3บ้านหนองรี ต..ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนน คสล.สายเศรษฐกิจช่วงที่2 ม.1 บ้านวังขอต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหัวตาล ม.2 เชื่อมต่อ ม.6 ต.หาดเจ้าสำราญ และ ม.6 ต.หนองขนาน ขอเชิญเที่ยวงานมุสลิมไทยเฟสติวัล จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2560 (30-31 มี.ค - 1 เม.ย. 60) ราคากลางโครงการขุดลอกและกำจักวัชพืชคลองธรรมชาติสายเลียบทางรถไฟ ต.บางจาก อ.เมือง ราคากลางโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ฯ ประจำปี 2559 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ถ.หน้าวัดถ้ำแก้ว ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะพานทรง บ่อเบ๋ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด ราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 ราคากลางจ้างติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่าง และไฟฟ้าประดับ งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 ประกาศราคากลางจ้างเหมาประดับไฟแสงสว่าง ไฟย้อมแสง และติดตั้งเวทีกลางพร้อมอุปกรณ์ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ อำเภอบ้านลาด ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล อ.หนองหญ้าปล้อง ราคากลางก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรีในพื้นที่ ม.1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง ราคากลางก่อสร้างลูกกลิ้งป้องกันอุบัติเหตุถ.สายเพชรบุรี บ้านแหลมฝั่งตะวันออก ม.7 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยพุไทร ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย การปฏิรูปโครงการองค์กรภาครัฐ การจัดการความสัมพันระหว่าส่วนราชการ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจันทร์ ำ่วงทอง ม.5 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (ภายในและรั้ว) ราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถ.สายดอนกระจุ่น ม.3ต.นาวุ้งเชื่อมต่อ ม.3ต.โพไร่หวาน ราคากลางโครงการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้เพื่อความมั่นคง ราคากลางก่อสร้างแนวรั้วป้องกันช้างป่า ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน ราคากลางคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถ.โพธิ์เจริญฯ ม.1 5 6 7 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านนากรวย ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน ราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองขึงหนัง ม.2 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางเกตุ ม.7 ต.บางเก่า อ.ชะอำ ราคากลางจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนร่วมจิตร อ.ชะอำ ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.8 และม.9 ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี ราคากลางก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล.บริเวณศาลาในลุ่ม ม.8 อ.บ้านลาด ราคากลางก่อสร้างเขื่อนกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคสล.และฝาเหล็ก ม.3 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เลี่ยบคลองชลประทานฝั่งตะวันออกจากบริเวณสะพานไฝ่ไปทางห้วยฝั่งแดง ม.3 ต.ทับคาง ราคากลางปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหนองแขม ม.8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลายเลียบคลองชลประทาน 22 ซ้าย ต.หนองปรง อ.เขาย้อย ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริ่มแม่น้ำเพชรบุรี ม.6 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม ราคากลางโครงการปรับปรุงสถานที่เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอำเภอแก่งกระจาน ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านแหลม ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านไทรงาม ม.6 ต.พุไทร อ.หนองหญ้าปล้อง ราคากลางโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. ม.5 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายแนะนำเส้นทางในเขตพื้นที่ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม ราคากลางโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.3 บ้านวังไคร้ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.7 บ้านหนองหว้า ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายศาลพ่อปู่-วัดราษฎร์ศรัทธา ม.5 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคสล.ม.8 ต.บางครก อ.บ้านแหลม ราคากลางโครงการปรับปรุงที่ว่าการอำเภอชะอำ ราคากลางโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครองอำเภอชะอำ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต จากโค้งบ้านยายลาว-สะพานวัดหาดเจ้าสำราญ ม.4 ต.แหลมผักเบี้ย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตจากโค้งบ้านยายลาวถึงสะพานวัดหาดเจ้าสำราญ ม.4 ต.แหลมผักเบี้ย การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ต.บางครก อ.บ้านแหลม ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติราชการอำเภหนองหญ้าปล้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติราชการอำเภอแก่งกระจาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติราชการอำเภท่ายาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติราชการอำเภอชะอำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติราชการอำเภอบ้านแหลม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติราชการอำเภอเขาย้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติราชการอำเภอบ้านลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติราชการอำเภอเมืองเพชรบุรี โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดเพชรบุรีในรอบ 1 ปี รายการจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือผลงานฯ โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองธรรมชาติเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 7 และ8 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2559 จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมตอตานคอรรัปชั่น ประจำป 2559 ผวจ เพชรบุรีใหการตอนรับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียเนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีเปนประธานการประชุมหัวหนาสวนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม อ.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนฯ (กรอ.จงหวัด) ครั้งที่ 8/2559 จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ครั้งที่ 3/2559 โครงการสนับสนุนเครื่องแบบปฏิบัติราชการ(กากีแขนยาว) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อ.ท่ายาง ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฎาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 สนง.ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะตรวจติดตามการบริหารราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมปนจักรยานรณรงคประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ โครงการปลูกผักปลอดภัยตามแนวพระราชดำริ อ.บ้านแหลม โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย โครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการสนับสนุนเครื่องแบบปฏิบัติราชการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อ.แก่งกระจาน โครงการสนับสนุนเครื่องแบบปฏิบัติราชการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการจ้างเหมาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ประกอบโครงการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงฯ โครงการสนับสนุนเครื่องแบบปฏิบัติราชการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ ม.4 บ้านหนองข้าวนก ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ม.1 บ้านสามพระยา อ.ชะอำ โครงการสนับสนุนเครื่องแบบปฏิบัติราชการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนฯ (กรอ.จงหวัด) ครั้งที่ 7/2559 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โครงการสนับสนุนเครื่องแบบปฏิบัติราชการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะตรวจติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลแบบประชารัฐ อำเภอเมืองเพชรบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพผุ้นำท้องที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลแบบประชารัฐ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างกำแพงดินไม้ไผ่รอบสระน้ำหน้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ม.4 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงศาลากลางน้ำบริเวณหน้าอำเภอเขาหนองหญ้าปล้อง ม.4 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหน้าปล้อง ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2559 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวงชนบทบ้านจะโปรง เขาย้อย-วัดโปร่งดำ ม.1 บ้านอ่างศิลา ต.หนองหญ้าปล้อง โครงการซ่อมสร้างผิวถนนทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ สายทางแยกหลวง 3510(กม.ที่15.00) - บ้านหนองหญ้าปล้อง โครงการขุดลอกคลองรังนก ม.7 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย รายงานระดับการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ม.6 บ้านไร่ถิ่นน้อย ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองสาธารณะ ม.5 บ้านหนองโสน ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการขุดลอกเปิดทางสระน้ำบ้านเขากระปุก ม.7 ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำห้วยบ้านอ่างหิน ม.6 บ้านอ่างหิน ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำสระน้ำสาธารณะ ม.3 บ้านดอนมะกอก ต.สามพระยา อ.ชะอำ ประกวดราคาซื้อยา Imipenem 500mg and Cilastatin 500mg for Injection (e-bidding) โครงการพัฒนาศักยภาพ ASEAN TEAM จังหวัดเพชรบุรี เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี(ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง) เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี(ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง) สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทานหน้าบ้านบังอีนสุดเขตท่าแร้งออก ม.1 โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับน้ำกลาง โพลีเอทธีลีน (PE) ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง โครงการจัดหาภาชนะรองรับน้้ากลาง (ถังโพลีเอทธีลีน) ขนาด 2,000 ลิตรในพื้นที่ต้าบลห้วยลึก โครงการจัดหาภาชนะรองรับน้ำกลาง (ถังโพลีเอทธีลีน) ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ม.5 บ้านหนองขานาง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ชุมชนบ้านคลองมอญ ม.3 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม นโยบายการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.2 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการส่งเสริมอาชืพเพาะเห็ดภูฐาน ม.1 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาปฏิบัติธรรม ม.5 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ ม.6 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง (เลียบครอง D3 ขวา) ม.6 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ 2จุด ม.2 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงฌาปมสถาน(โรงทึม) ม..2 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (โรงยิม) ม.2 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงสาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก บ้านหัวนอน ม.7 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่ใหม่พัฒนา ม.2 ถึง ม.4 บ้านหนองเขื่อน อ.ชะอำ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการเทลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) สำหรับปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังแดง ม.1 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para AC. สายบ้านวังแดง ม.1 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.7 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงที่ทำการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี ม.7 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำ ม.7 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม โครงการซ่อมแซมกันตลิ่งแม่น้ำเพชร ม.6 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม โครงการซ่อมแซมคันตลิ่งคลองท่าแร้ง ม.5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม โครงการขุดลอกคลองน้ำทิ้ง ม.5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม โครงการซ่อมแซมลานกิจกรรมประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.4 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม โครงการเสริมคันตลิ่งคลองท่าแร้ง ม.3 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงที่ประกอบศาสนกิจประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงลานใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและทางเข้า คสล ม.1 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสะพานไม้ท่าเทียบเรือ ม.6 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม.8 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต(คสล.) ม.8 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลากลางหมู่บ้านยางหย่อง ม.1 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการขยายปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.7 บ้านไร่หลวง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซันซอส-เขากระทิง หมู่4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.1 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและปรับผิวเป็นถนนด้านบน บ้านทุ่งลม ม.2 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและปรับผิวเป็นถนนด้านบน ซอยโรงแรมไดแอน ม.2 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุง คสล. ซอยเพรียงเพชร ม.3 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน ม.2 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ทางเข้าเจดีแดง ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการฟื้ฟูและส่งเสริมดนตรีไทยบ้านห้วยชะอ้อม ม.5 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงพร้อมขุดลอกคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตรตำบลบ้านทาน (สาย 24) ม.2 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.14 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง โครงการเพิ่มศักยภาพผลผลิตทางการเกษตร ม.13 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.12 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง โครงการขุดลอกคลองกาจัดวัชพืชคลอง D 9 ม.11 ต.หนองจอก อ.ท่าย่าง โครงการขุดลอกคลองกาจัดวัชพืชคลอง D 9 ม.10 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.หนองจอก อ.ท่าย่าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหอประชุมอเนกประสงค์ ม.7 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้า ม.3 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางน้า ม.2 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน ม.2 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง โครงการขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ำเข้าสระน้ำหนองตาโล้ ม.5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประปาท่าโล้ ม.5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการก่อสร้าง คสล.รูปตัวยู ม.4-5 ต.ยางหยาอง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.1-5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงขยายเขตระบบน้ำประปาทุ่งไร่อ้อย-ตระโกเอน ม.2 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลากลางหมู่บ้านและที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน ม.5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมถนนหนองกระทำ ซอย 2 และซอย 3 ม.4 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการลาดยางทับผิวเดิม ม.4 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมตลาดกลางท่าย์น้ำข้ามภพ ม.4 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน ม.4 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านท่าโรงหีบ ม.3 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน ม.3 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน ม.2 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการฝั่งท่อระบายน้ำ ม.2 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน ม.1 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลกงสามัคคี ม.11 ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางไข่ ร้อยแก้ว ม.8 ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรบริเวณคันคลอง สายD 8 จานวน 2 ฝั่ง ม.4 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมเทคอนกรีตบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน ม.4 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางหมู่บ้านปึกเตียน ม.3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงเทคอนกรีตหน้าทะเลบางชอง ม.3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ม.2 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลงหินคลุกเลียบคันคลอง D8 ม.2 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงเทคอนกรีตเอนกประสงค์ ม.2 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหนองลามะตุ่น ม.2 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 ม.1 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังเลียบคลอง D9 ม.1 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงต่อเติมสนามเด็กเล่น บ้านหนองทราย ม.1 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรองน้ำประปา บ้านหนองทราย ม.1 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศาลากลางบ้านหนองทราย ม.1 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงต่อเติมลานอเนกประสงค์ ม.1 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงประปา ม.1 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านในดง ม.1 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2-3 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำและระบายน้ำและก่อสร้างเหมืองส่งน้ำรูปตัวยู ม.8 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองแม่เบื้อ ม.7 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง โครงการขุดฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.3 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้านอเนกประสงค์ ม.9 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนันทนาการ ม.8 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนันทนาการ ม.4 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง โครงการต่อเติมและบูรณะศาลาอเนกประสงค์ 2 แห่ง ม.10 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมศาลาชุมชน ม.9 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมศาลาหรือบูรณะทรัพย์สินศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ม.8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์และภูมิทัศน์ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมต่อเติมและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมบารุงศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมศาลาบ่อใหญ่ บ้านไสค้าน ม.4 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.3 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. ม. 2 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชืพของคนในหมู่บ้าน ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.13 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ม.13 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาที่ทาการกองทุนหมู่บ้าน ม.12 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมและขุดลอกร่องระบายน้ำทิ้ง ม.11 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการขุดลอกลาห้วยเชิงหวาย ม.10 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ม.9 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการขุดลอกล้าห้วยม่วงเพื่อกักเก็บน้ำ ม.9 ต.ท่าไม้รวก อ.เมือง โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำทิ้งในชุมชนลงห้วยสาธารณะประโยชน์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศาลาหอกระจายข่าว ที่ทาการกองทุนหมู่บ้าน ม.8 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเพื่อชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ม.6 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมและต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน ม.5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมและขุดลอกร่องระบายน้าทิ้ง ม.4 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน ม.3 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้า คสล. 0.60 เมตร ม.9 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย SML ให้เป็นถนน คสล. ม.8 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านท่าซิก ม.6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลากลางบ้าน ม.14 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ม.13 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการต่อเติมข้างโบสสถ์วัดหุบเฉลา ม.13 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.12 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม ม.8 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลากลางบ้าน ม.7 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการขุดสระน้าบ้านหนองเอื้อง ม.6 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลากลางบ้าน ม.4 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.11 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.10 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.7 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ม.3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการคลองส่งน้าดาดคอนกรีต ม.1 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง โครงการกำจัดวัชพืชคลองข้างถนนหาดเจ้า-คันคลองดี18 ม.6 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ม.6 ต.โพ่ไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงคันคลอง ดี 18 ม.6 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการต่อเติมศาลาเป็นที่เก็บของ ม.6 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาศาลเจ้าพ่อพลายเพชร ม.8 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงอาคารกองทุนหมู่บ้าน ม.4 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ม.4 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพระพุทธ ม.6 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงลานตากข้าว ม.6 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล ม.6 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา ม.5 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.4 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านทาน ม.1 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต. บ้านทาน ม.1 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาอนเกประสงค์ของหมู่บ้านหนองพระ ม.4 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกถนนบ้านไร่ขนุน-ป่าชุมชนดอนตะเกียน ม.3 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดถนนสี่แยกบ้านทาน ม.1 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทาราม ม.1 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงลาน คสล.หน้าศาลา ม.5 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.5 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงขยายถนนบริเวณข้างตลาดนัดหาดทราย ม.2 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน ม.6 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งของหมู่บ้าน ม.2 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ม.2 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านโพธิ์กรุ ม.3 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย ม.4 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.3 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน ม.3 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง ม.3 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกหลุมยืมสาธารณะ ม.3 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ(คลองนาเรียบ) ม.1 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.6 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมถังประปาพร้อมวางท่อ ม.6 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ม.2 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ม.3 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงคลอง ม.6 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ซ.ลูกตาล ม.6 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงคลองบันไดอิฐหน้าสวท. ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ตรงข้ามวัดประดิฐ ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซ.อันธีร์ ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและปรับผิวจราจรหินคลุก ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซ.บ้านลุงชาญ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.7 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและแท่นเฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.หาดเจ้าสำราญ โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เครื่องสูบน้า ม.5,9 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เครื่องสูบน้ำ ม.5,9 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว 1 หลัง ห้องน้ำ 1 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย โครงการซ่อมแซมทาสีรั้ว วัดเทพประชุมนิมิตร ม.3 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย โครงการซ่อมแซมและต่อเติม หลังคาโรงปุ๋ยประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย โครงการต่อเติมหลังคากันแดด ณาปนสถานวัดหนองส้ม (ด้านข้าง) ม.4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ออกกำลังกาย ม.4 ต.สระพัง .อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเวียง ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน ม.5. ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการผู้สูงวัย ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงห้องตรวจ รพ.สต.ห้วยข้อง ม.3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร ม3 ต.ปากทะเล โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำชุมชน ม.5 ต.บางครก โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.3 ต.บางขุนไทร โครงการขุดลอกครองบางอินทร์ ม.4 ต.ปากทะเล โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ม.3 ต.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ม.1 ต.ปากทะเล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปากทะเล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.ปากทะเล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ปากทะเล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.ปากทะเล โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ปากทะเล โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุฃถนนลูกรัง ถนน ม.1 2 5 6 10 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง โครงการปรับผิวจราจร คสล. ถนนสายม.1-6 บ้านในดง ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น พร้อมก่อสร้างกำแพง ม.4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ โครงการก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรหัวดอน ต.ชะอำ อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงลานตากข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร ม.6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองช้างเหยียบ ม.7 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงระบบประปา "บ้านไร่ดง" ม.5 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงระบบประปา ซอย 20 ม.6 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงอาคารผ้าทอมือกลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.3 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกลุ่มแม่บ้านวัยหวานบ้านหนองเขื่อน ม.4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านหนองเขื่อน ม.4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านรางจิก ม.3 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์ ม.8 ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงถรรคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนถ่ายผลิตเพื่อการเกษตร ม.7 ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนถ่ายผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.4 ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนถ่ายผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.1 ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการขุดลอกลำห้วย ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.5 ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย รร.หัวยทราย-เกาะขมิ้น ม.2 ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงศาลาศาลเจ้า ม.1 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการผู้สูงอายุ ม.3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.1 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก ม.3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ม.5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคูคลอง ม.3,4,5 และ 6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.4 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกเพื่อทำรางระบายน้ำ ม.5 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.5 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ม.4 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุง คสล. ม.3 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกลำห้วยหัวร่อ ม.3,5,8 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างคลองชลประทาน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงบูรณะป้ายบ้านดอนข่อย-ไร่ค่า ม.2 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากวัดวังบัว-โรงสี ม.2 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายอาคมและบ้านนายส่วง ม.3 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงบูรณะป้ายลาดโพธิ์ ม.3 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายสุเทพ ยังอยู่ ม.3 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านลาดโพธิ์ ม.3 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงสูนย์สภาตำบลลาดโพธิ์ ม.3 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านนากระแสน ม.6 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ ม1 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ม.4 .ต.ทับคาง อ.เขาย้อย โครงการขุดลอกคูส่งน้ำและคลองทิ้งน้ำ ม.3 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย โครงการลงหินคลุกลูกรังถนนซอย เข้านาทุกซอย ม.3 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สายประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการซ่อมแซมบูรณะโรงครัวและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดสระพัง ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย โครงการฝังท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ม.3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ม.9 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล ม.2 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะ จำนวน 5 สาย ม.6 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงประปาบ้านไร่มะตูม ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท่าช้าง ม.1 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุลานตากข้าวเปลือก ม.5 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการโรงเก็บขยะติดเชื้อของ รพ.สต. ม.2 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ม.2 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตภายใน รพ.สต. ม.2 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงอาคารและต่อเติมถนน คสล.ภายใน รพ.สต.ม.2 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย 4-12-10 ม.12 ต.บางครก อ.บ้านแหลม โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกคันกั้นน้ำเค็ม ม.12 ต.บางครก อ.บ้านแหลม โครงการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน ม.12 ต.บางครก อ.บ้านแหลม โครงการขุดลอกคลองขุดตาโชติ ม.11 ต.บางครก อ.บ้านแหลม โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.11 ต.บางครก อ.บ้านแหลม โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.9 ต.บางครก อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินผุ ม.8 ต.บางครก อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.บางครก อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.6 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ม.3 บ้านมณีเลื่อน ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาศาลเจ้าพ่อผอบทอง ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาวัดเวฬุวนาราม บ้านไผ่ ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย โครงการต่อเติมห้องประชุมประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา อพป.บ้านเขาสมอระบัง ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.นายาง อ.ชะอำ โครงการส่งเสิรมการท่องเที่ยวตลาดน้ำชุมชน ม.5 ต.บางครก อ.บ้านแหลม โครงการขุดลอกคลองวัดเกาะพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านปึกเตียนถึงถนนโพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมือง โครงการขุดลอกคลองวัดเกาะพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่สะพานนเรศถึงทางเข้าหมู่บ้านปึกเตียน ต.ท่ราบ อ.เมือง โครงการขุดลอกคลองวัดเกาะ พัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเพชรถึงสะพานนเรศ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน ม.2 ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์ ม.2 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกปรับปรุงลำห้วยนิ้วสามนาง ม.2 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนดินค้นห้วยนิ้วสามนาง ม.2 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร ม.2 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำเพื่อการเกษตร ม.3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(หอประชุม SML) ม.5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภค ม.2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงตลาดนัดชุมชน ม.3 ต.นายาง อ.ชะอำ โครงการซ่อมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 และ ม.11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ โครงการก่อสร้างลาน คสลใ ม.3 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชคลองบางจาก ม.2 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงคลองสายบางจากโดยวิธีลอกวัชพืช ม.1 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการต่อเติมลานกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนพระนครคีรี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืชหลุมยืม ม.2 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนเทคอนกรีตทางเข้า รพ.สต. ม.7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมขุดลอกคลองส่งน้ำสายหนองค่อม ม.7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการลงลูกรังคันคลอง ดี 20 ม.7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงกำจัดวัชพืชพร้อมขุดลอกคลองทุ่งนากรอก ม.6 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.6 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงแก้ไขหอกระจายข่าว ม.6 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.5 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมขุดลอกคลอง ม.5 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมหอกระจายข่าว ม.4 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.4 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการ ปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมหอกระจายข่าว ม.3 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.2 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช2ฝั่งคลอง ม.2 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการกำจัดวัชรพืชบริเวณ 2 ฝั่งคลอง ม.1,2,3,5 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1,2,3,5 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำตัวยู ซอย 1 ม.1 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ม.1 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง ดี18 เชื่อมนาพันสาม ม.1 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ม.1 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการซ่อมแซมศาลพ่อหอมเพชรหอมจัน ม.1 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ดี18 ฝั่งขวา ม.1 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำตัวยู ซอย 5 ม.1 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองชลประทาน ม.4 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาหลวง2 ม.4 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาหลวง1 ม.4 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกวัชพืชดินตะกอนคลองหลุมยืมสายเลียบคลองชลประทาน ม.4 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนาหลวง ม.4 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ำบ้านนาหลวง ม.4 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายมะขามโพรง ซอย 1,2,3, ม.3 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองวัชพืชดินตะกอน ม.3 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองทิ้งน้ำหนองไก่ดำ ม.3 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายตรอกมะขามโพรง ม.3 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. เชื่อมถนนลาดยาง ม.2 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสานนาหนองเพียร ม.2 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเลียบถนน คสล. สายหนองกระปิ ม.2 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองหลุมยืมกรอกขุนฝั่งขวา ฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองหลุมยืมกรอกขุนฝั่งขวา ฝั่งตะวันออก ม.2 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองไก่ดำ ม.2 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านนางอาด ม.2 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำสายเลียบกำแพงบ่อประปา ม.2 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำสายบ้านนายสมใจ ม.1 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกวัชพืช-ดินตะกอนเปิดทางน้ำคลองหลุมยืมเลียบคลองชลประทาน ม.1 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกวัชพืชดินตะกอนเปิดทางน้ำคลอง ฝั่งตะวันตก ม.1 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยพุม่วง ม.6 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้ย โครงการปรับปรุงเสริมผิวยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.4 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านสายเลียบคลองน้ำทิ้งน้ำประดู่ ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.4 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ม.6,7,8 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม โครงการส่งเสริมอาชีพเกาตรอินทรีย์ ม.3 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.3 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ม.3 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยหลังเวียงคอย ม.3 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete ซอย2 บ้านมณฑา ม.2 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.2. ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.2 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลอง ม.2 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงคันเวียงคอยเพื่อป้องกันน้ำท่วม ม.1 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว รพ.สต.ม.1 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ ม.1 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์ ม.1 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างลาน คสล. ร.ร.วัดเวียงคอย ม.3 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. หลัง รร.เพชรเฮ้าส์ ม.1 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. ม.1 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ม.1 ต.เวียงคอย อ.เมือง โครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและเทถนนคอนกรีตหลังท่อ ม.6 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซันซอส-เขากระทิง ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงและขยายถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ม.5-6 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงบูรณะป้ายบ้านวังบัว ม.1 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมสะพาน ม.1 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์ ม.1 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านหัวโรง ม.5 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.5 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวโรง ม.5 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองซอ ม.3 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.3 หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสวรรค์ลอย ม.3 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงโรงสีข้าวชุมชน ม.3 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณท่อลอด บ้านหนองช้างตาย ม.6 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุุงสถานที่ออกกำลังกาย ม.2 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนน คสล. ป้องกันน้ำท่วม ม.4 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นลาดยางแอสฟัลติก ม.3 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกคลองดาดและเททับของเดิมพร้อมทำราวกั้นตลอดแนวคลอง ม.2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมปรับปรุง คสล. ม.9 ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงป้ายประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน ม.14 หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.14 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะประโยชน์เพื่อใช้ลำเลียงพืชผลการเกษตร ม.13 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.12 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะ ม.11 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน ม.11 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์เพื่อใช้ตากข้าว ม.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงรพ.สต. ม.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองชลประทานถึงบ้านนายโจ ม.9 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.9 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนคลองหนองบัว ม.8 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.8 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.7 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย ม.6ต.หัวสะพาน อ.เมือง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.4 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกวัชพืชสายทุ่งนา ม.4 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร และซ่อมแซมคันคลอง ม.3-4 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านดอนไผ่ถึงปากง่าม ม.2 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังวัดดอนหว้า ม.2 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองบ้านดอนไผ่ ม.2 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุง คสล. สายเลียบคลองผู้ใหญ่แอ็ด ม.1 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนคลองบ้ านไผ่ล้อม ม.1 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายเลียบถนนบ้านหนองตะพุก-บ้านมดตะนอย ม.7 ต.หาดเจ้าฯ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุุดลอกคลองเลียบคลองสาย 3 ม.3 ต.หาดเจ้าฯ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเพื่อใช้ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.3,6 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ม.1,4,5,8 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักสินค้าเกษตรหมู่บ้าน ม.6 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำ คสล รูปตัว U พร้อมฝาปิด ม.2 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำ คสล รูปตัว U พร้อมฝาปิด ม.1 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกั้นดิ ม.1 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนศาลาเขือน ม.1 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์วัดศาลาเขื่อน ม.1 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดศาลาเขื่อน ม.1 ต.ำหรุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์บ้านป่า ม.6 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา ม.5 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ม.3 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาไทยหมู่บ้านดอนจุฬา ม.9 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ม.9 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.8 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกลำห้วย(คลองยายแอ) ม.3 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.3 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลา ม.3 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.7 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดโรงเข้ ม.7 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.7 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์วัดโรงเข้ ม.7 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์พร้อมถนนคอนกรีต ม.5 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงตาข่ายกันนก ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศษลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ ม.6 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ ม.6 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ม.4 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.1 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี ปรับปรุงถนน คสล. ร.ร.บ้านไร่ดอน ม.1 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการบูรณะต่อเติมหลังคาห้องครัววัดไร่ดอน ม.1 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซันซอส-เขากระทิง ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการขุดลอกลำห้วยหินเพิงพร้อมซ่อมแซมฝาย ม.3 บ้านลิ้นช้าง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นพร้อมขุดลอก ม.3 ต.ยต อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม.3 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ม.4 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงระบบประปาและเครื่องกรองน้ำ ม.4 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเพื่อใช้ในการขนส่งผลิตผลการเกษตร หมุ่4 ต.ยต อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงหอกระจายเสียง บ้านหนองตะพุก ม.7 ต.หาดเจ้าฯ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านบางกุฬา ม.6 ต.หาดเจ้าฯ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงหอกระจายเสียง บ้านสมอลก ม.5 ต.หาดเจ้าฯ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงหอกระจายเสียง บ้านโคกพลับ ม.3 ต.หาดเจ้าฯ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงอาครเอนกประสงค์ของ รพ.สต. ม.7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลากลาง ม.3 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนริมคลองชลประทาน ม.1 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.6 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 2 อาคาร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกคลองวัชพืช ม.7 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองประปาพร้อมกำจัดวัชพืช ม.6 ต.สำมะโรง อ.เมื่องเพชรบุรี โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ม.4 ต.สำมะโรง อ.เมือง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลาดโพธื์ ม.6 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการลอกคลองดี23 หน้าบ้านนายกฤษ ม.5 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองข้างบ้านนางรจนา-บ้านนางละม่อม ม.5 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน ม.5 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการทำความสะอาดบริเวณถนนสายนาพันสาม ม.5 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองทิ้งน้ำ ดี23 ม.5 ต.สำมะโรง อ.เมือง โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ม.5 ต.สำมะโรง อ.เมือง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำในหมู่บ้าน ม.5 ต.สำมะโรง อ.เมือง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองทิ้งน้ำ ดี 23 ม.5 ต.สำมะโรง อ.เมือง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัดสำมะโรง ม.3 ต.สำมะโรง อ.เมือง โครงการขุดลอกวัชพืชในคลองทิ่้งน้ำดี23 ม.3 สำมะโรง อ.เมือง โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองทิ้งน้ำ D23 ม.3 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนหลังบ้านนางผ่อน ม.2 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเพื่อกลบหลุม-บ่อ ม.7 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าศาลเจ้า ม.6 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนหน้า รพ.สต. บ้านดอนมะขาม ม.5 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนบ้านฝั่งท่า-บ้านคลองใหญ่ ม.3 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน สายนาโพธิ์น้อย ม.2 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้านนาขลู่ ม.1 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน สายเลียบคลอง D18 ม.1 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลา บ้านสวนกล้วย ม.3 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามหมู่บ้าน ม.1-9 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ลำเลียงพืชผลเกษตร ม.13 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเดิม ม.12 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกเหมืองถ่ายน้ำในหมู่บ้าน ม.12 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกเหมืองสายเรียบทางรถไฟบ้านหนองไม้เหลือง ม.11 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.11 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ ว่างท่อระบายน้ำ-บ่อพักน้ำ ม.10 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง D21 ม.10 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน ม.9 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองกระจก ม.8 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.7 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกเหมืองภายในหมู่บ้าน ม.7 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกลำห้วยร่องระกำ ม.6 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.6 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ลำเลียงพืชผลการเกษตร ม.5 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ลำเลียงพืชผลการเกษตร ม.4 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียนบ้านหนองมะขาม ม.3 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองดินบ้านหนองน้ำเต้า ม.3 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองเพื่อใช้ในการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.2 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะประโยชน์เพื่อใช้ในการเกตร ม.2 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคลอง D18 ม.1 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. เป็นลาดยาง ม.2,5 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ บ้านใหม่ ม.4 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลาง หมู่บ้าน บ้านใหม่ ม.4 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกฝังท่อระบายน้ำ ถมดิน พร้อมปรับปรุงเป็นลานเอนกประสงค์ ม.4 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อบ้านดอนแจง ม.3 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาบ้านดอนแจง ม.3 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกส่งน้ำบ้านดอนแจง ม.3 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านดอนแจง ม.3 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาฉอก ม.2 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาหมู่. บ้านนาฉอก ม.2 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย บ้านนาฉอก ม.2 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายหมู่บ้านนาฉอก ม.2 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมพร้อมลงลูกรัง ม.2 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.4 ซ.4 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคูส่งน้ำให้เป้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ห้วนลึก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา ม.1 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย ม.6 ต.ถ่ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกวัชพืชและคลองดินส่งน้ำหัวดอน ม.3 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก(สายนอกทุ่ง) ม.3 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงกำแพงรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ม.3 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลา(ศูนย์สาธิตการตลาด) ม.3 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงกำแพงอาคารโรงเรียนวังตะโก ม.2 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมเรือนลาวและปรับปรุงศาลารอรถประจำทาง ม.2 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม ยาว 200 ม หนา 0.15ม ม.2 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.1 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ ม.1 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายข้างบ้านครูอารีย์ ม.12 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายโค ม.7-8 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงพื้นมัสยิดมุสลีฮาตุลอิสลามียะฮ์ ม.13 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการกำจัดวัชพืชคลองสาธารณประโยชน์ ม.12 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการกำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ม.11 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการกำจัดวัชพืชลำรางสาธารณประโยชน์คูนาที่6 และเหมืองขี้เหล็ก ม.10 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนเลียบคูนาที่6 ม.10 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ม.9 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการกำจัดวัชพืชเหมืองวัดพลับ ม.8 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำคูนาที่6 ม.7 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการกำจัดวัชพืชคูนา ที่6และเหมืองท่อน ม.6 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการกำจัดวัชพืชคูนา ที่4-6 ม.5 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคม ม.4 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน ซอยทางข้างบ้านนายบุญส่ง พลับทอง ม.3 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงและฝั่งท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.3 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน ม.3 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการสร้างเสริมปรับปรุงพนังกั้นน้ำกันตลิ่ง พื้นที่บ้านใต้กรมทหาร ม.2 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายและการขยายพื้นที่การให้บริการ ม.2 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเลียบคลองนาใหม่(จากถนนกั้นน้ำเค็ม-แยกนาใหม่)ม.6 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเก็กเล็กบ้านบางกุฬา ม.6 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคันคลอง D19 ลงลูกรัง บ้านสมอลก ม.5 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนางชื่น นามสละ-ฝั่งทุ่ง ม.3 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายน้ำแตก-นาหนองควาย(เชื่อมต่อหมู่6) ม.3 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (คลองนาเรียบ) ม.1 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.2 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น คสล. จากบ้านนางแหว่ม-นายสมเจตน์ ม.1 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายของหมู่บ้าน ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่1 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรและทำถนน ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2-3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสอิ้ง เกิดเกษม ม.6 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางสำลี ศรีประชา ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงห้องเก็บของประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ม.2 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย โครงการอาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคู 11 ม.4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายคู9 ซอย1 1/2 ม.4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณรอบสระน้ำ ม.3 ต.สระพัง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแวมถนนหินคลุก จำนวน 4 สาย ม.6 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย โครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 ช่วง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม ม.6 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังอัดบดแน่นจากบ้าน นายสมเกียรติ ชูสาย เลียบคลองประดุ่ ม.6 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตบริเวณพื้นที่ตลาดนัด ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยเสือ ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาศูนย์ อพป.บ้านอู่ตะเภา ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ม.4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (หลังเก่า) ม.3 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ม.2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านวังกะล่อม ม.1 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหน้าบ้าน นส.ผ่องจิต รุ่งสว่าง ม.1 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงสะพานไม้ ม.8 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุญนาค) ม.8 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้านทุ่งเฟื้อ ม.7 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองเหล้า หมู่บ้านทุ่งเฟื้อ ม.7 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองเรียบบ้านผู้ใหญ่สงัด หมู่บ้านทุ่งเฟื้อ ม.7 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุ่งเฟื้อ ม.7 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกดินเลนคลองเหมือง ม.6 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงสะพานไม้ จำนวน 2 สะพาน ม.6 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปปรับปรุงศาลา ม.6 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าร้านค้าชุมชน ม.6 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเหมือง 2 จุด ม.6 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงสาลาประจำหมู่บ้านเหมืองไกรทอง ม.5 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ ม.5 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกดินเลนคลองยายเที่ยง ม.4 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลา จำนวน 2ศาลา ตีฝ้าภายในและเทลานคอนกรีต ม.4 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.3 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกดินเลนคลองธรรมชาติ ม.3 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกขุดดินเลนคลองบางจาก ม.2 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอก (ขุดดินเลน) คลองธรรมชาติ ม.2 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกดินเลนคลองน้อย ม.2 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกดินเลนคลองดอนสนามเชื่อมคลองบางจาก ม.4 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงสะพานไม้ ม.1 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน ม.1 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสาธารณประโยชน์โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกส์ ม.2 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน ม.2 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (บ้านหนองน้ำลาด) ม.3 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงขุดลอกคลองสายคลองจัดรูปสาย 24 ม.3 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงพร้อมขุดลอกคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตร (คลองจัดรูปสาย 15) ม.4 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.4 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ ม.5 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหลังประปาโดยต่อเติมห้องเก็บของ ม.5 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงขุดลอกคลองและปรับปรุงถนนห้วยสายนาแค ม.5 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงขุดลอกคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตร ม.2 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงพร้อมขุดลอกคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตร สายต้นขน่วน-นามะโกง ม.1 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกคลองและซ่อมแซมบำรุงคลองส่งน้ำจัดรูปสาย 19 และซ่อมแซมปรับปรุงถนน ม.6 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงขุดลอกคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตรตำบลบ้านทาน ม.3 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกลำห้วยหินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ม.6 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาธารณประโยชน์ ม.6 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตม.6 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ม.9 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคูส่งน้ำ คสล. ม.9 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในบ้านพร้อมติดตั้ง ม.8 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลาดยางฯ ม.7 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.8 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการลานตากข้าวชุมชน ม.6 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำของหมู่บ้าน ม.5 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์เพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.5 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ (สาธารณะ) ประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงลานตากข้าวเปลือกและลานเอนกประสงค์ ม.4 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงลานตากข้าวของหมู่บ้าน โดยการทำรั้ว คสล.รอบลานตากข้าว ม.4 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงพื้นถนน คสล. ม.4 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำในหมู่บ้าน ม.3 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.3 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ม.1 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านไร่โคก สายหน้าบ้านนายบุญชู ม.1 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านไร่โคก เพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.1 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนสายสาธารณะประโยชน์ ม.3 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงโรงเรือนเก็บของใช้ประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.โร่โคก อ.บ้านลาด โครงการป้องกันดินทลายบริเวณที่สาธารณประโยชน์ ม.3 ต.ไร่โคก อบ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะพร้อมฝังท่อระบายน้ำ ม.8 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนดินคันห้วยเป็น ถนน คสล. ม.1 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรลาดยาง ม.1,5 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสาธารณประโยชน์เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2,4,5,6 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมสะพานทางเข้าวัดวังบัวและปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดวังบัว ม.1 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาสยบ้านนายเชิด หลีหลาย ม.9 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลา ม.9 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน ส.อบต.บุญชู) ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ม.7 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานสายสี่ฝั่งขวา ม.5 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองน้อย ระยะทาง 185 เมตร ม.4 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองน้อยหลังบ้าน ม.4 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสถานีอนามัยตำบลนาวุ้ง ม.3-2 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ม.2 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโพธิ์ ม.2 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.1 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านคีรีรัฐยา ซอย 2 ม.9 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านตีนบันได ม.8 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงสายคลองกุ่ม ม.7 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้านขลู่ใต้ ม.6 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านนาป่า ม.5 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายกั้นน้ำเค็ม ม. 4 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้านทุ่งเฟื้อ ม.4 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายถมสนาม (ต่อจากหมู่8) ม.3 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้านดอนคาน ม.2 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยต้นมะขวิด ม.2 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 เหมืองตาโอด ม.10 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม สายปลายนา ม.9 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลอง ม.8 บ้านนาเกาะ ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนอกไร่ ม.7 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนอกไร่ ม.6 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงศาลา บ้านสวนกล้วย ม.5 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านป่าขวาง ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงระบบทางระบายน้ำลำรางแม่สีไฟ ซอย 5 บ้านไร่มะนาว ม.2 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ (หน้าวัดวิหารน้อย) ม.1 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล.ริมเหมืองด้วน ม.6 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางเข้าโรงกลึง ม.6 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล.ข้างฟาร์มหมู บ้านคตอ้อย ม.5 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านโรงนา ม.4 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนายเบี้ยว-บ้านนายพิน ม.3-4 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.3 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านนายนิพนธ์-บ้านลุงช่วย ม.2 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกเหมืองตาหลอ ม.2-6 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล.ริมคลองท่าแร้ง ม.1 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.1 ต.หนองโสน โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.หนองโสน โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเข้านาพร้อมกำจัดวัชพืชและครองธรรมชาติบ้านเหมืองหาม ม.4 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติพร้อมกำจัดวัชพืช(ม.4-ม.3) ม.4 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติด ม.4 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงบูรณะป้ายบ้านเหมืองหาม ม.4 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาสาธารณะประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปและห้องน้ำสาธารณะ ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.5 บ้านจะโปรง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนอเนกประสงค์ ม.1 บ้านอ่างศิลา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายพุพลู-ห้วยกวางโจน ม.3 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์ ม.3 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ม.3 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาธารณประโยชน์ ม.3 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองสาธารณประโยชน์ ม.1 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์ ม.2 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ม.2 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้านสะพานไกร ม.2 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์ ม.2 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ม.3 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชมรมผู้สูงอายุ ม.1 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพทำนาโดยการสร้างลานตากข้าวฯ ม.1 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด ราคากลางฯ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ในโรงเรียนบ้านสระพัง ม.3 ต.สระพัง อ.เขาย้อย ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์พร้อมก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ ม.5 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานวัดโพธิ์งามให้เป็นสนามบาสเกตบอล ม.2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าวัดและฌาปนสถานวัดบ้านกล้วย ม.1 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย ราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงหินคลุกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองประดู่ ม.3 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านพร้อมทางเชื่อม ม.7 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน ม.6 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.1 สายเลียบคลองประสิทธิ์ชลการ ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการขุดลอกลำห้วยด้วนถึงหลุมยืนฯเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ม.1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย โครงการขุดลอกคลองบ้านน้อย-บางสามแพรก ม.7 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้านบางสามแพรก ม.7 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงต่อเติมลานอเนกประสงค์วัดท้ายตลาด ม.4 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์ ม.8 ต.สามพระยา อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และลานอเนกประสงค์ ม.8 ต.สามพระยา อ.ชะอำ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงประปาประจำหมู่บ้านฯ บ้านหนองขาม ม.5 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงประปาประจำหมู่บ้านเจาะบ่อบาดาลและขยายเขตท่อประปาบ้านหนองขาม ม.5ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพะเนินบริเวณบ้านนางบุญช่วย ม.1ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพะเนินบริเวณบ้านนางบุญรวม ม.1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตหลังท่อ ม.1 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.1,2 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2,3,4,5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นซอยบ้านนางผิน คนไว ม.5 บ้านวังหิน ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำซอยบ้านนายสิน เกตุแก้ว ม.5บ้านวังหิน ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาบ้านวังหิน ม.5 บ้านวังหิน ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บน้ำซอยบ้านนางใบ มิตรดี ม.5 บ้านวังหิน ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน ม.2 บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กลางการค้าระดับชุมชน ม.2 บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต คสล.สายท่าตาติ่ง ม.1 บ้านยางน้ำกลัดใต้ ต.ยางน้ำกลัดใต้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต คสล.สายหลังวัด-หนองแดง ม.1 บ้านยางน้ำกลัดใต้ ต.ยางน้ำกลัดใต้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.4 บ้านท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมประเพณี ม.4 บ้านท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านหนองทะเล ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านนาเกลื่อน ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านนาท่า ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านใต้บน ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านพราหมณ์ ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านนานอก ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านบางพรม ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านต้นโพธิ์ ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงทำรั้วสแตนเลสรอบศาลาหมูู่บ้าน ม.1 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำให้เป็นคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน ม.4 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองหนองแห้วเขตติดต่อ ม.5 กับ ม.6 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภูมิเวท ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพักฯ ต.ชะอำ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.13 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.12 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.9 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 โดยการลงหินคลุกและปรับเกลี่ย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีทั้ง2อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายเลียบถนนกั้นน้ำเค็ม สามแยกบางกุฬา-สุดเขตเทศบาล ม.6 ต.หาดเจ้าสำราญ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายนาใหม่-นาตะโกสูง (เชื่อมต่อ ม.3) ม.6 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายเลียบถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ม.5 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายเลียบถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ม.4 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองสายแยกเข้าหมู่บ้าน ม.4 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายหลังวัดดอนบ้านใหม่ ด้านทิศตะวันตก ม.4 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายนาปรก ม.4 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายเลียบเส้นทางท่ายาง-บางกุฬา ม.3 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายโคกพลับ-ดอนนาลุ่ม ม.3 ต.หาดเจ้าสำราญ โครงการขุดลอกคลองพร้อมวัชพืชเหมืองสาธารณะนาไทร 2 ม.9 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองพร้อมวัชพืชเหมืองสาธารณะนาไทร 1 ม.9 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองพร้อมวัชพืช สายหน้า ร.ร.บางจานวิทยา-เขตติด ต.บางขุนไทร ม.4,5,8,9 ต.บางจาน อ.เมือง โครงการปรับปรุงสายคลอง D 26 ม.6,7,9 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์หลังวัดปากน้ำ ม.9 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตาแม้น ม.9 ต.บางจาน อ.เมืองเพขรบุรี โครงการปรับปรุงถนนพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ สายแม่ยายแว่น ม.7 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช พร้อมปรับเกลี่ยคันขอบฯ เหมืองแม่ยายแว่น ม.7 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช พร้อมปรับเกลี่ยคันขอบฯ เหมืองแม่ยายแว่น ม.7 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายบ้านลุงเชื้อ ม.6 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก ม.5 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ ม.4 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคันคลองชลประทาน ม.3 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองพร้อมวัชพืชเรียบคลองชลประทาน ม.3 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองพร้อมวัชพืชคลองสาธารณะ ม.3 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโพธิ์หัก ม.2 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ม.1 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการขุดลอกคลองพร้อมวัชพืชเหมืองขวาง ม.1 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ ม.3 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตตากพืชผลฯ ม.6 บ้านห้วยรางโพธิ์ ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 บ้านห้วยรางโพธิ์ ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้น ม.6 บ้านห้วยรางโพธิ์ ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน ม.6 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร ม.5 บ้านพุน้ำร้อน ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ม.6 บ้านห้วยรางโพธิ์ ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 บ้านน้ำพุร้อน ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก ปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณคลองข้างวัดลาดโพธิ์ ม.1,5 ต.สำมะโรง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/หินคลุก ปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณคลองข้างวัดลาดโพธิ์ ม.1,5 ต.สำมะโรง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายอภัย ลงลูกรัง หินคลุก ม.7 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนาม เพื่อการเกษตร ม.7 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน ซอย 3 ม.7 บ้านสนาม ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนน ซอย 1 บ้านสนาม ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายนาต้นรัก ม.2 โดยทำการลงลูกรัง/หินผุ ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงน้ำแข็ง ม.2 โดยทำการลงลูกรัง ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะเกิด ม.1,5,7 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพขรบุรี โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองแก้มลิง ม.1 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสาย ม.1 ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำมะค่างอ(จุดที่1),(จุดที่2) ม.7 บ้านปากรัตน์ ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.5,7,8 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง รวม 6 โครงการ โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ม.4 บ้านไร่ปึก ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการต่อเติมศาบาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ม.4 บ้านไร่ปึก ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกสระน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช ม.1 บ้านหนองกาทอง ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนวัดหนองกาทอง ม.1 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองกาทอง ม.1 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านเหมืองตลาดแก้ว ม.1 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำนันชิต ม.2 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารวัดเขาบันไดอิฐ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.บางเก่า อ.ชะอำ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.บางเก่า อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านม่วง ต.บางเก่า อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านบางเกตุ ต.บางเก่า อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านโตนดหลวง ต.บางเก่า อ.ชะอำ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บางเก่า อ.ชะอำ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.บางเก่า อ.ชะอำ โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการสัญจรและการเกษตร ม.11 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและเสริมถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วม ม.1 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาพ่อปู่ บ้านม่วงงาม ม.2 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บริเวณคลองยอ ม.2 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางสาธารณะหน้าวัด ม.2 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพชุมชน ม.4 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองช้างตาย ม.6 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะประโยชน์ ม.5 บ้านหนองแก้ว ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบแม่น้ำเพชรบุรี ม.4 ม.5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยข้องบ้านนางจ้อย-นานายหล่อ นวมนิ่ม ม.1 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็น คสล. จากถนนบ้านหนองโสนลงไปนายายเย็น ม.3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างลานดินตากข้าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพชาวนาที่ว่างเว้นจากการทำนาฯ ม.3 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยการฝังท่อขนาด 1 เมตร ม.3 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองนกออก ม.7 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการผู้สูงอายุประจำตำบลและปรับปรุงต่อเติมอาคารฯ ม.2 ต.หนองชุมพลเหนือ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ม.1-4 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHASTIC CONCRETE ม.2 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง สอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์วัดสมุทรคาม ม.4 บ้านท่า ต.บางเก่า อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ม.5 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงโรงสีข้าวชุมชน ม.4 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 และ ม.11 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ถึง ม.7 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านหนองหินถ่วง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ ม.6 บ้านตาลกง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทยพวนมาบปลาเค้า ม.3 บ้านมาบปลาเค้า ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4,5,3 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. และรางระบายน้ำ ม.4,6,7,9,10 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซันซอส-เขากระทิง ม.4 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลาฌาปนสถานวัดบ้านบน ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงลานตากข้าวของหมู่บ้านที่สาธารณะท่าหอย ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตอเนกประสงค์วัดยาง ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬาออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงขุดลอกคลองส่งน้ำบ่อยืม ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยใหญ่ ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุของหมู่บ้าน ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ ม.1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารทางศาสนาศาลพระคุณศรีประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนน คสล. และรางน้ำระบายน้ำ ม.3,5 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรลาดยาง ม.1,4 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมถนน คสล.เพื่อการสัญจร ม.4,5,6,7,9,13 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุุรี ม.2 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (คลองนาเรียบ) ม.1-3 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซันซอส-เขากระทิง บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.5 บ้านจะโปรง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ม.2 บ้านดงตากิต ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองไผ่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ ม.3 บ้านหนองไผ่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนอเนกประสงค์ ม.1 บ้านอ่างศิลา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการขุดลอกลำห้วยเพื่อกักเก็บน้ำ ม.8 บ้านสะแกงาม ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านห้วยเกษม-บ้านลิ้นช้าง ม.2 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุง รพ.สต.ไร่สะท้อนเป็นสวนสุขภาพ ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.ท่ายาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร ม.4 บ้านหนองกระทุ่ม ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านแม่ประจันต์ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนเสริมเหล็ก ต.บางจาก เชื่อม ต.หนองปลาไหล อ.เมืองเพชรบุรี ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ต.บางจาก เชื่อม ต.วังตะโกและ ต.หนองปลาไหล ม.1,2,4 อ.เมืองเพชรบุรี โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำชุมชน บ้านลัดล่าง ม.5 ต.บางครก อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำ ซอยหลุมดิน ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมวางท่อส่งน้ำสายวัดเขากลิ้งฯ ต.สระพัง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงห้องประชุม 1 ที่ว่าการอำเภอชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 สายบ้านนายเภา พงษ์ทอง ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย โครงการเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณวัดกาจับศรัทธาธรรม ม.3 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนภายในบริเวณ ม.1 และ ม.2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย โครงการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชพัฒนาคูคลองริมฝั่งฯ บริเวณริมทางรถไฟฯ ม.1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวัดห้วยโรง ม.1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย โครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันท่าไร่สวนสัตว์ บ้านม่วงงาม ม.2 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านช่องแค ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนเรียบคลองท่าลาด ม.3 บ้านช่องแค ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน ม.3 บ้านช่องแค ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางระบายน้ำ ซอยหลุมดิน ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่ามะเฟือง ม.1 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ม.8 บ้านฝั่งคลอง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.บางจาก เชื่อม ต.หนองปลาไหล อ.เมืองเพชรบุรี โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณประปาหมูบ้าน ม.13 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี ม.2 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ต.บางจาก เชื่อม ต.วังตะโก และ ต.หนองปลาไหล ม.1,2,4 อ.เมืองเพชรบุรี โครงการปรับปรุงกองร้อย อส. อ.ชะอำ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านไร่แค โดยการลาดคอนกรีต ม.4 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมเหล็กสายบ้านท่าช้างใต้ ม.2 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายบ้านลาด-วัดกุ่ม โดยการลาดคอนกรีต ม.2 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โรงเรียนวัดกุ่ม) ม.2 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการขุดลอกผักตบชวาลำห้วยโพธิ์กรุ ม.2 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ต.บางครก อ.บ้านแหลม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.11 บ้านห้วยสาลิกา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2558 โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้านสระพัง ม.1 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาบ้านไร่ใหญ่ ม.1 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลาหัวไร่สะแกบ้านสระพัง ม.1 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านสระพัง เพื่อใช้ลำเลียงพืชผลฯ ม.1 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนาเผียง ม.6 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว ม.6 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.4 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในเขตพื้นที่ ม.4 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่เจ็ก ม.4 บ้านน้ำบ่อ ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย โครงการขุดลอกคลองทิ้งน้ำเพื่อกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค สายคลองทิ้งน้ำหนองเข้ ม.5 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแก้ว ม.5 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู ม.4 บ้านไร่แค ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน ม.4 บ้านไร่แค ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคลองทิ้งน้ำ-สระเสน ม.1 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.สายบ้านนายสมศักดิ์-นานายสมพร ม.5 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงลานตากข้าวคอนกรีต ม.8 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายบ้าน น.ส.ยลดา อั๋นฉิม ม.3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายหน้า รพ.สต.ห้วยข้องบ้านนายรวม ม.3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์วางท่อระบายน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหนองจิก ม.1 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายวัดหนองปรง ม.2 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงลูกรัง ม.2 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำรวมและผู้พิการ ศาลา SML คสล.ชั้นเดียว ม.2 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงอาคารผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และผ้าทอไทย ม.1 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย โครงการต่อเติมอาคารประชุมสัมมนา ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองจิก ม.1 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตสายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งหนองอ้อ ม.3 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าแสม ม.3 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย โครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกลำห้วยคลองกอก และลำห้วยหลังบ้านกำนัน ม.7 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.7 บ้านไร่ฝาง ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงรางและท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน ม.5 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน ม.5 บ้านไร่กร่าง ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน ม.8 บ้านไร่หัวโลด ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู ม.8 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายของหมู่บ้าน ม.4 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงศาลาสระใหญ่ ม.3 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อกลม ม.3 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่ที่ 2 บ้านไร่มะโหรง ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข โรงเรียนวัดบ่อบุญ ม.1 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตหลังท่อ ม.1 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด โครงการก่อสร้างกันสาดรอบที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนภายในบริเวณ ม.1 และ ม.2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย ตารางแสดงวงเงินฯโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย สายบ้านนายเภา พงษ์ทอง ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชฯ บริเวณริมทางรถไฟสองฝั่ง ม.1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณวัดกาจับศรัทธาธรรม ม.3 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวัดห้วยโรง ม.1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย แบบสรุปราคากลางฯอาคารงานปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงวัดกาจับ ม.3 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ห้วยโรง สายคู 4 และสายคู 4.1 อ.เขาย้อย สอบราคาจ้างตามโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายเพียงงาม (ขยายผลโครงการเดิม) ม.5 ต.ห้วยท่าช้าง ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการปรับปรุงอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.เขาย้อย สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 และ ม.5 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ตำบลห้วยท่าช้าง ม.1 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการปรับปรุงที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สอบราคาจ้างตามโครงการปรบปรุงซ่อมแซมศาลาประจำหมู่บ้านพร้อมลานเอนกประสงค์ ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย สอบราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3 ม.4 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย สอบราคาจ้างโครงการสร้างศาลาศูนย์การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ ม.5 ต.หนองปรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านมาบปลาเค้า ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง การสมัครอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และบ้านพัก ผวจ.พบ. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี ม.1 บ้านวังแดง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2558 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฯ ของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางบ้านคีรีวงศ์-เนินพุรัง ม.5 บ้านเนินรัก ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เข้าย้อย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านคลองน้ำเชี่ยว ต่อจากโครงการเดิม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2558 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (งบ 5 ล้านบาท) .....NEW ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2558 การขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ .... NEW สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม สนามฟุตบอล บริเวณสนามกีฬาสวนสาธารณะ อบจ.เพชรบุรี ราชภักดิ์ Bike & Concert แทนคุณแผ่นดิน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม รายงานการสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กำหนดการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯBike for MOM ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดเพชรบุรี : 16 ส.ค.58 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ เพื่อรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฎาคม 2558 แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ฉบับปรับปรุง!! แจ้งยกเลิกพิธีรับน้ำดื่มพระราชทานวันที่ 5 ส.ค.58 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดเพชรบุรี สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ ต.หนองจอก อ.ท่ายาง ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.สมอพลือ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต ถ.เลียบคลองส่งน้ำสาย 229 บ้านห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา TOR การจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าอินโดนีเซีย ครั้งที่ 30 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำลานจอดรถยนต์ปริมาณงาน 3000 ตารางเมตร ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา บริเวณลานกางเต็นท์ จำนวน 4 หลัง ฯ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกางเต็นท์พักแรมเพิ่มเติม บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ จำนวน 4 จุด กำหนดการออกอากาศภาพยนต์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากรากไม้และเศษวัชพืช ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีบ้านท่าเสน ม.4 อ.บ้านลาด ประกวดราคาซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อชนิดและขนาดต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อชนิดและขนาดต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.ท่าแร้งออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลบริเวณวนามกีฬาสวนสาธารณะ อบจ.เพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง เชิญชิมปูม้าสดๆ ในงาน ... เทศกาลชิมปูชัก@ชะอำ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2558 ขอเชิญเที่ยวงาน Art of Salt ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน ม.4 อ.บ้านลาด สอบราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ท่าแร้งออก โดยวิธิคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่ 3) TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน ม.4 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี สอบราคาจ้างโครงการทำปุ๋ยหมักจากวัชพืชและผักตบชวา ม.8 บ้านห้วยทบ ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่องุ่น ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 อบต.บางขุนไทร TOR การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน ม.6 อ.บ้านลาด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี สอบราค้าจ้างโครงการจำนวน 2 โครงการ ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล. รูปตัวยู ม.5 บ้านห้วยตะแกละ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากคลองชลประทานถึงบ้านห้วยกระแทก ม.1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย ประกาศปกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านไร่ ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรีบ้านท่าเสน ม.6 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 2) แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (5-13 ม.ค. 58) ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (Info graphic) มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย ประกาสสอบราคาจ้างโครงการจำนวน 2 โครงการ ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม TOR โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.5 บ้านห้วยตะแกละ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองเขื่อน - บ้านนายสำรอง แตงพลับ TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านไร่ ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ประกาศ อบต.ท่าแร้งออก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองเขื่อน - บ้านนายสำรองแตงพลับ ต.ไร่ใหม่พัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี ม.6 (บ้านเกษมศักดิ์ถึงโรงกลึง) ต.หนองโสน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (อบต.บางขุนไทร) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรฯ บ้านท่าเสน ม.6 ต.บ้านลาด ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 6 (บ้านเกษมศักดิ์ถึงโรงกลึง) ต.หนองโสน ประกวดราคาจ้างจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย พร้อมนำไปจัดวางในทะเลฯ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากทะเล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีบ้านท่ามะเกลือ ม.4 ต.ท่ายาง สอบราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ท่าแร้งออก สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายท่าแร้งออก-ป่าขาด หมู่ที่ 2 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านสาระเห็ด หมู่ 3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดบางลำภู ต.บางครก อ.บ้านแหลม TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.บางจาก อ.เมือง เชื่อม ต. หนองปลาไหล อ.เขาย้อย การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน ม.6 อ.บ้านลาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนพ่อปู่ หมู่ที่ 1 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนซอยราษฎร์พลี 2 (หน้าโรงเรียนแก่นจันทร์) TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านสาระเห็ด หมู่ 3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าแร้งออก การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๒๐ ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดบางลำภู ต.บางครก อ.บ้านแหลม ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่ามะเกลือ ม.4 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง TOR โครงการปรับปรุงถนนราษฏร์พลี 2 (หน้าโรงเรียนแก่นจันทร์) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยอู่ตะเภา ม.4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน ม.6 อ.บ้านลาด TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนพ่อปู่ ม.1 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากรากไม้และวัชพืช ตามรายละเอียดของกรมชลประทาน TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่ามะเกลือ ม.4 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ และพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองมีชีวิต เพชรบุรี ดีจัง (พบกับปรากฏการณ์ เมือง 3 ดี ทุกวันเสาร์) ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น ภาพลักษณ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบันที่ 2 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดเพชรบุรี ปี 2557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อ.ชะอำ ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำ ที่ทำการอำเภอชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สรุปคำชี้แจงของหัวหน้าคระรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ : 27 มิ.ย. 57 เอกสารการประชุมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ วันที่ 3 ก.ค. 2557 (ร่าง) ขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลฯ อ.ชะอำ ประกาศราคากลางงาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอชะอำ


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : [email protected] หรือ [email protected]:: จังหวัดเพชรบุรี ::