ขยายขนาดตัวอักษร  

News & Information

แผ่นพับ/เอกสารโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี
แผ่นพับ/เอกสารโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี
แผ่นพับ/เอกสารโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี
← กลับหน้าหลัก
แผ่นพับ/เอกสารโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี
โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านท่ากะทุ่ม
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
โครงการโรงงานสกัดน้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร

 ← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : [email protected] หรือ [email protected]:: จังหวัดเพชรบุรี ::