ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

ข้อมูลด้านการท่องที่ยวจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อมูลด้านการท่องที่ยวจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อมูลด้านการท่องที่ยวจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
← กลับหน้าหลัก


← กลับหน้าหลัก




ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext





:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com



:: จังหวัดเพชรบุรี ::