ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

E-learning
E-learning
E-learning
← กลับหน้าหลัก
E-learning คู่มือความรู้
laugh คู่มือความรู้ เรื่อง การกัดเซาะชายฝั่ง
laugh คู่มือการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจร
laugh คู่มือการจัดระบบการจราจร
laugh คู่มือการติดตามและประเมินโครงการ
laugh คู่มือการจัดทำทางจักรยานในเขตเมือง
laugh รายงานการประมวลผลการเรียนรู้จาการปฏิบัติจริง หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 68
laugh รายงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2559
laugh หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
laugh แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีและแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
laugh การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ และข้อมูล กชช.2 ค ปี 2560
laugh รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560
laugh รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2560
laugh ความรู้พื้นฐานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : [email protected] หรือ [email protected]:: จังหวัดเพชรบุรี ::