ขยายขนาดตัวอักษร  

Annoucement

การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
← กลับหน้าหลัก

การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

<= แนวทางการวิเคราะห์ Value chain 4 ด้าน

<= แนวทางการแปลงยุทธศาสตร์ฯ

<= แบบฟอร์มโครงการ แผนภาคกลาง

<= ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 4 ด้าน

<= ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบภาค ปี 2562

 ← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::