ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
← กลับหน้าหลัก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน 2 โครงการ
  1) จ้างเหมาจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
  2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงตากิต - สุดเขตปฏิรูปที่ดินฯ

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 2 โครงการ
  1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทานหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2- บ้านครูติ๊ก
อ.เมืองเพชรบุรี
  2) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 6(บ้านป้าจำเนียร-บ้านป้ากิ่ง)ต.หนองโสน
อ.เมืองเพชรบุรี

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย จำนวน 2 โครงการ
  1) โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ลำคลองหนองแก ม.4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย
  2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขากลิ้ง หมู่ที่ 2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเขื่อน - ไร่ถั่ว ม.4
บ้านหนองเขื่อน ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 บ้านทุ่งจับญวน
ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง จำนวน 3 โครงการ
  1) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าหัวลบ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง
  2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ซอย 4 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง
  3) โครงการปรับปรุงเหมือง คสล.รูปตัวยู ม.4 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง

 ← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::