ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
← กลับหน้าหลัก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

  1. พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

  2. กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

 

  3. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2562 

 

  4. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรณาการ พ.ศ. 2551

 

  5.  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ  (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 

 

  6. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 

 

  7. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

  8. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

 

  9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 

 

  10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

 

  11. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560  

 

  12. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  พ.ศ. 2540

 

  13. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

  14. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

 

  15. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  พ.ศ. 2552

 

  16. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

  17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

  18. แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : [email protected] หรือ [email protected]:: จังหวัดเพชรบุรี ::