ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
← กลับหน้าหลัก

การบริหารงานบุคคล

- รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 

- ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน 2565

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
จังหวัดเพชรบุรี สําหรับรอบการประเมินตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

- ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสามัญ จังหวัดเพชรบุรี สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30กันยายน 2564

- โครงการอบรมเพื่อยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) จ.เพชรบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสามัญจังหวัดเพชรบุรี

- วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดเพชรบุรี

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคลากรจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนพัฒนาบุคคลากรจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดเพชรบุรี

- การมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ห์ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563

- ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเพชรบุรี

- การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::