ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
← กลับหน้าหลัก

การบริหารงานบุคคล

- การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562

- การมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ห์ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563

- ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเพชรบุรี← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::