ขยายขนาดตัวอักษร  

News & Information

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
← กลับหน้าหลัก

- สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

- ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::