ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี
← กลับหน้าหลัก

 

 
ชื่อ : นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 - 425373
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
E-mail : [email protected]

ชื่อ : นางวันเพ็ญ มังศรี
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 - 427070
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
E-mail : [email protected]

ชื่อ : นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 - 425779
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
E-mail : [email protected]
ชื่อ : นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 - 706133
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
E-mail : [email protected]

 

ข้อมูลของผู้บริหารหน่วยงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

 

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พระยาเพชรบุรี (ฟู)  2325 
2 พระยมราช (ทองสุก)
3 พระยามหาตาลวันปเทโส (เกตุ) -
4 พระยาสุรินทรฦาชัย (บัว) 2399 - 2401
5 เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) (ต่อมาเป็นพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์) 2401 - 2437
6 พระยาเพชรพิัสัยศรีสวัสดิ์ (เทียน บุนนาค) 2437 - 2440
  (ต่อมาเป็นพระยาอัมรินทรฦาชัย ) 2440 - 2442
7 พระยาสุรินทรฤาชัย (เทียม บุนนาค) 2442 - 2456 
8 พระยาสุรินทรฤาชัย (เทียน บุนนาค) (ต่อมาเป็นพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์) 2456 - 2460
9 พระยาเพชรพิสัยศรีสวัสดิ์ (แป้น วสันตสิงห์) -
10 พระยาสุรินทรฦาชัย (ทอง จันทรางศุ) 2460 - 2461
11 พระยาพัชรินทรฦาชัย (ธูป โอสถานนท์) 2461 - 2465
12 พระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น บุนนาค) 2465 - 2469
13 พระยาจันตรักษ์  (จำลอง สวัสดิ์ชูโต) 2469 - 2473
14 พระยาวิเศษฤาชัย (ม.ล.เจริญ อิศรางกูร) 2473 - 2476
15 พ.อ.หลวงอาจศรศิลป์ (เป้า ธนพุทธิ) 2476 - 2479
16 พระบำรุงบุรีราช (วิง หรือ บำรุง สิทธิเทศานนท์) 2479 - 2484
17 หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์ (กังวาน วงศ์สกุล) 2484 - 2485
18 หลวงอรรถเกษมทาษา (สวิง อรรถเกษม) 2485 - 2485
19 หลวงอรรถสิทธิสุนทร (พล.ต.อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร) 2485 - 2487
20 ร.อ.ขุนชาญใช้จักร  ร.น.  (ชาญ ชาญใช้จักร) 2487 - 2487
21 พระบำรุงบุรีราช  (วิง หรือ บำรุง สิทธิเทศานนท์) 2487 - 2488
22 หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์ (กระจ่าง อรรถวิภาคไพศาลย์) 2488 - 2488
23 หลวงจรูญ บูรกิจ (จรูญ ณ สงขลา) 2488 - 2488
24 ร.ท.ขุนวรกิจโกศล (ถวิล ระวังศัย) 2488 - 2489
25 ขุนสนิทประชากร  (ชลาด สนิทประชากร) 2489 - 2490
26 พระสมัครสโมสร (เสงี่ยม สมัครสโมสร) 2490 - 2492
27 ขุนบุริรักษ์บทวรัญช์ (ชุ่ม บริรักษ์บทวรัญช์) 2492 - 2493
28 นายสนิท  วิไลจิตต์ 2493 - 2494
29 นายแสวง  ทิมทอง 2494 - 2495
30 นายวิทูร  จักกะพาก 2495 - 2496
31 นายบุญยฤทธิ์  นาคีนพคุณ 2496 - 2497
32 นายสาย หุตะเจริญ 2497 - 2497
33 นายเกษม  สุขุม 2497 - 2499
34 นายชาติ  บุณยรัตพันธุ์ 2499 - 2501
35 นายจาด  อุรัสยะนันทน์ 2501 - 2511
36 นายเอนก  พยัคฆันตร 2511 - 2516
37 นายประเวส  เรืองจรัส 2516 - 2518
38 นายประชุม  บุญประคอง 2518 - 2519
39 นายศุภโยค  พานิชวิทย์ 2519 - 2523
40 นายชัด  รัตนราช 2523 - 2527
41 นายเชาวน์วัศ  สุดลาภา 2527 - 2531
42 พ.ต.อรุณ  สังฆสุบรรณ 2531 - 2532
43 นายอเนก  โรจนไพบูลย์ 2532 - 2534
44 นายสุชาญ  พงษ์เหนือ 2534 - 2536
45 นายคงศักดิ์  ลิ่วมโนมนต์ 2536 - 2539
46 นายวิมล  พวงทอง 2539 - 2540
47 นายสมบัติ  สืบสมาน 2540 - 19 ตุลาคม 2540
48 นายศิวะ  แสงมณี 20 ตุลาคม 2540 - 15 เม.ย. 2541
49 นายชูชาติ  พูลศิริ 16 เมษายน 2541 - 30 กันายน 2542
50 นายนิรันดร์ชัย  เพชรสิงห์ 1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2546
51 นายกิตติพงษ์  สุนานันท์ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
52 นายประสงค์  พิทูรกิจจา 1 ตุลาคม 2547 - 12 พฤศจิกายน 2549
53 นายสยุมพร  ลิ่มไทย 13 พฤศจิกายน 2549 - 19 ตุลาคม 2551
54 นายชาย  พานิชพรพันธุ์ 20 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554
55 นายวินัย  บัวประดิษฐ์ 24 พฤศจิกายน 2554 - 7 ตุลาคม 2555
56 นายมณเฑียร  ทองนิตย์ 19 พฤษจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2558
57 นายสนิท  ขาวสอาด 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
58 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
59 นายกอบชัย บุญอรณะ 1 ตุลาคม 2561 - 15 มิถุนายน 2563
60 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ 16 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2564
61 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร 17 ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : [email protected] หรือ [email protected]:: จังหวัดเพชรบุรี ::