ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี
← กลับหน้าหลัก
   
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายสมชาย บำรุงทรัพย์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

 

ลำดับ

นาม

ระยะดำรงตำแหน่ง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

พระยาเพชรบุรี ( ฟู )

พระยมราช (ทองสุก )

พระยามหาตาลวันปเทโส ( เกตุ  )

พระยาสุรินทรฦาชัย (บัว)

เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ ( เทศ  บุนนาค ) (ต่อมาเป็นพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์)

พระยาเพชรพิัสัยศรีสวัสดิ์  ( เทียน  บุนนาค )

( ต่อมาเป็นพระยาอัมรินทรฦาชัย )

พระยาสุรินทรฤาชัย ( เทียม  บุนนาค )

พระยาสุรินทรฤาชัย ( เทียน   บุนนาค ) (ต่อมาเป็นพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์)

พระยาเพชรพิสัยศรีสวัสดิ์ ( แป้น  วสันตสิงห์ )

พระยาสุรินทรฦาชัย ( ทอง  จันทรางศุ )

พระยาพัชรินทรฦาชัย ( ธูป   โอสถานนท์ )

พระยาสุรพันธ์เสนี ( อิ้น  บุนนาค )

พระยาจันตรักษ์  ( จำลอง  สวัสดิ์ชูโต )

พระยาวิเศษฤาชัย ( ..เจริญ  อิศรางกูร )

..หลวงอาจศรศิลป์ ( เป้า   ธนพุทธิ )

พระบำรุงบุรีราช ( วิง หรือ บำรุง สิทธิเทศานนท์ )

หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์ ( กังวาน  วงศ์สกุล )

หลวงอรรถเกษมทาษา ( สวิง   อรรถเกษม )

หลวงอรรถสิทธิสุนทร ( พล..อรรถสิทธิ์  สิทธิสุนทร )

..ขุนชาญใช้จักร  ..  ( ชาญ  ชาญใช้จักร )

พระบำรุงบุรีราช  ( วิง หรือ บำรุง  สิทธิเทศานนท์)

หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์  ( กระจ่าง  อรรถวิภาคไพศาลย์ )

หลวงจรูญ บูรกิจ ( จรูญ     สงขลา )

..ขุนวรกิจโกศล ( ถวิล  ระวังศัย )

ขุนสนิทประชากร  ( ชลาด  สนิทประชากร )

พระสมัครสโมสร ( เสงี่ยม   สมัครสโมสร )

ขุนบุริรักษ์บทวรัญช์ ( ชุ่ม  บริรักษ์บทวรัญช์ )

นายสนิท  วิไลจิตต์

นายแสวง   ทิมทอง

นายวิทูร   จักกะพาก

นายบุญยฤทธิ์   นาคีนพคุณ

นายสาย  หุตะเจริญ

นายเกษม  สุขุม

นายชาติ   บุณยรัตพันธุ์

นายจาด   อุรัสยะนันทน์

นายเอนก   พยัคฆันตร

นายประเวส   เรืองจรัส

นายประชุม   บุญประคอง

นายศุภโยค  พานิชวิทย์

นายชัด  รัตนราช

นายเชาวน์วัศ    สุดลาภา

..อรุณ   สังฆสุบรรณ

นายอเนก   โรจนไพบูลย์

นายสุชาญ   พงษ์เหนือ

นายคงศักดิ์   ลิ่วมโนมนต์

นายวิมล  พวงทอง

นายสมบัติ   สืบสมาน

นายศิวะ  แสงมณี

นายชูชาติ   พูลศิริ

นายนิรันดร์ชัย   เพชรสิงห์

นายกิตติพงษ์   สุนานันท์

นายประสงค์   พิทูรกิจจา

นายสยุมพร   ลิ่มไทย

นายชาย   พานิชพรพันธุ์

นายวินัย   บัวประดิษฐ์

นายมณเฑียร   ทองนิตย์

นายสนิท  ขาวสอาด

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี

2325

-

-

2399 – 2401

2401 – 2437

2437 - 2440

2440 - 2442

2442 – 2456

2456 - 2460

 

2460 - 2461

2461 - 2465

2465 - 2469

2469 - 2473

2473 - 2476

2476 - 2479

2479 - 2484

2484 - 2485

2485 - 2485

2485 - 2487

2487 - 2487

2487 - 2488

2488 - 2488

2488 - 2488

2488 - 2489

2489 - 2490

2490 - 2492

2492 - 2493

2493 - 2494

2494 - 2495

2495 - 2496

2496 - 2497

2497 - 2497

2497 - 2499

2499 - 2501

2501 - 2511

2511 - 2516

2516 - 2518

2518 - 2519

2519 - 2523

2523 - 2527

2527 - 2531

2531 - 2532

2532 - 2534

2534 - 2536

2536 - 2539

2539 - 2540

2540 - 2540

2540 - 2541

2541 - 2542

2542 - 2546

2546 - 2547

2547 - 2549

2549 - 2551

2551 - 2554

2554 - 2555

2555 - 2558

2558 - 2559

2559 - ปัจจุบัน← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::