ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
← กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี

 

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ”

 

พันธกิจ

 

1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทาง การพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

 

2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด

 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ

 

4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการ ตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่

 

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

 

6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต

 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร

 

2. การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา

 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

 

แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี/แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

​- แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

​- แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2566 - 2570 

 

​- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

​- โครงการด้านการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

 

​- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

- ความรู้พื้นฐานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

- ​แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2561-2565  

 

​- ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบุรี  

 

​- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

- ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบุรี  

 

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

​- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

- แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2557- 2560 ฉบับทบทวน

 ← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : [email protected] หรือ [email protected]:: จังหวัดเพชรบุรี ::