ขยายขนาดตัวอักษร  

General Information

พันธกิจ
พันธกิจ
พันธกิจ
← กลับหน้าหลัก

พันธกิจ

 

1. ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

 

2. เร่งพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อสู่มาตรฐานเมืองน่าอยู่

 

3. ยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับ Top Ten ของ ASEAN← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::