ขยายขนาดตัวอักษร  

News & Information

สรปุผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรปุผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรปุผลจัดซื้อจัดจ้าง
← กลับหน้าหลัก

ปี 25ุ63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::