ขยายขนาดตัวอักษร  

News & Information

สรปุผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรปุผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรปุผลจัดซื้อจัดจ้าง
← กลับหน้าหลัก

ปี 2551

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน
ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม

 

 


 

ปี 2552

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน
มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน
กรกฏาคม กรกฏาคม
สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานอื่นๆ
แบบรายงานผลการประกวดราคา ระบบอิเล็คทรอนิกส์ ปี 2553 (อบจ.เพชรบุรี ณ ม.ค. 53)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2553 (สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ณ ก.พ. 53)
แบบรายงานผลการประกวดราคา ระบบอิเล็คทรอนิกส์ ปี 2553 (อบจ.เพชรบุรี ณ มี.ค. 53)
รุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2553 (สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี)


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::