ขยายขนาดตัวอักษร  

News & Information

งานประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการ
งานประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการ
งานประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการ
← กลับหน้าหลัก
ประจำปี พ.ศ.2563
มกราคม หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
กุมภาพันธ์ หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
มีนาคม หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
เมษายน หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
พฤษภาคม หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
มิถุนายน หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
กรกฏาคม หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
สิงหาคม หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
กันยายน หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
ตุลาคม หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
พฤศจิกายน หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
ธันวาคม หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
ประจำปี พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2561 ประจำปี พ.ศ.2560
มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
ประจำปี พ.ศ.2559 ประจำปี พ.ศ.2558 ประจำปี พ.ศ.2557
มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
ประจำปี พ.ศ.2556 ประจำปี พ.ศ.2555 ประจำปี พ.ศ.2554
มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
ประจำปี พ.ศ.2553 ประจำปี พ.ศ.2552 ประจำปี พ.ศ.2551
มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
ประจำปี พ.ศ.2550 ประจำปี พ.ศ.2549 ประจำปี พ.ศ.2548
มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม


← กลับหน้าหลัก
ระบบเตือนภัย จ.เพชรบุรี

ภัยแล้ง
อุทกภัย
วาตภัย
คู่มือแนะนำเมื่อเกิดภัย

PreviousNext

:: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1645
:: ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th หรือ phetoffice@gmail.com:: จังหวัดเพชรบุรี ::